Nahlížení do KN


Katastr nemovitostí je velký veřejně přístupný soubor údajů o nemovitostech v Česku, jehož součástí jsou popisy, soupisy a polohové a geometrické určení těchto nemovitostí. Katastr nemovitostí České republiky, který vznikl 1 .ledna roku 1993 slouží ke statistickým, technickým a daňovým účelům. Najdeme v něm rozsáhlou evidenci vlastnických a jiných práv k nemovitostem. K zápisu do tohoto katastru může dojít čtyřmi různými způsoby – záznamem, vkladem, poznámkou a výmazem. Záznamem se do něj zapisují práva, která vznikají ze zákona, příklepem v dražbě nebo rozhodnutím orgánu, tedy nikoliv na základě smlouvy. Vklad do katastru nemovitostí se pak týká vlastnického práva, zástavního práva, předkupního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni. Poznámky v katastru pak mají jen oznamovací charakter (např. v případě exekucí apod.). S vedením katastru nemovitostí také souvisí osm hlavních zásad – jedná se o zásady intabulance, dispoziční, priority, legality, speciality, dobré víry, veřejnosti a oficiality.

Matrace pro penziony k odběru ihned.

Jak definujeme katastrální území?

Katastrální území je podle platného zákona technickou jednotkou, která je tvořena místopisně uzavřeným a v katastru nemovitostí společně evidovaným souborem nemovitostí. Součástí katastrálního území jsou pak jednotlivé parcely, které jsou číslované buď v jedné nebo dvou řadách. V Česku bývají katastrální území obvykle pojmenovaná podle příslušné městské části, obce nebo osady. Hranice jednotlivých katastrálních území pak určují katastrální úřady, které tyto hranice projednávají spolu s obcemi. V současné době je Česká republika rozdělena do přibližně 13 tisíc katastrálních území.

Bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí

nahlížení do katastru nemovitostí můžeme využít bezplatnou internetovou aplikaci, která je součástí webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Aplikace je přístupná na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a umožňuje získat vybrané údaje o stavbách, parcelách a jednotkách, o stavu řízení, zobrazovat mapy, vyhledávat listy vlastnictví nebo informace o katastrálním území. K používání této aplikace není potřeba se nikde registrovat ani za nic platit – jsou zde však pouze omezené možnosti výstupů. Bezplatná aplikace neumožňuje např. výpis z katastru nemovitostí a pár dalších výstupů. Více možností pak nabízí Dálkový přístup do katastru nemovitostí, který je ale placenou službou a je potřeba se do něj zaregistrovat.

 


Vyhledání parcely v katastru nemovitostí

První z funkcí, které ve volně přístupné aplikaci pro nahlížení do katastru nemovitostí můžeme využít, je vyhledání parcely. Parcely se dělí do dvou typů – parcely katastru nemovitosti (KN) a parcely ve zjednodušené evidenci (ZE). Pro vyhledání konkrétní parcely nejdříve na titulní stránce aplikace klikneme na položku Vyhledat parcelu. Na další stránce pak zadáme název nebo kód příslušného katastrálního území. Pokud jej neznáme, můžeme ho vyhledat pomocí zadání názvu obce. Jakmile máme katastrální území vybráno, klikneme na tlačítko Vybrat a následuje výběr parcely. Nejdříve zvolíme, jestli se jedná o stavební nebo pozemkovou parcelu a pak vyplníme parcelní číslo. Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat a zobrazí se nám stránka s informacemi o námi vybrané parcele. Na této stránce si můžeme přečíst informace o výměře parcely, druhu pozemku, zakreslení na mapě, přehled vlastníků, způsob ochrany nemovitosti a další informace. Pokud klikneme na tlačítko Sousední parcely, zobrazí se nám přehled ostatních parcel, které jsou v jejím nejbližším okolí.


Sponzorované odkazy:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!